18:55 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 07 Năm 2024

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

23/11/2023 08:41

Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU, ngày 10/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

THƯỜNG TRỰC

22/11/2023 11:14