Nội dung chưa được xuất bản

Hỏi đáp pháp luật

HỎI – ĐÁP TÌM HIỂU CÁC NGHỊ QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRỌNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 ( PHẦN II) (12/07/2021)

Hỏi: Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 về phát triển hạ tầng giao thông, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng nào? Trả lời: Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 về phát triển hạ tầng giao thông, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng như sau: 1. Về đường bộ, mạng lưới giao thông đối ngoại có 07 Quốc lộ với tổng chiều dài 761,27 km (gồm Đường Hồ Chí Minh: 126km; đường Trường Sơn Đông: 130km; Quốc lộ 26: 119km; Quốc lộ 29: 174,37km; Quốc lộ 27: 88,5km; Quốc lộ 14C: 96,5km; Quốc lộ 19C: 26,9km), nối tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Bên cạnh đó, mạng lưới giao thông đối nội có tổng chiều dài khoảng 15.055,7 km, gồm: Đường tỉnh 11 tuyến/351,30 km; đường đô thị 1.164 tuyến/824,53 km; đường huyện 117 tuyến/1.343,82 km; đường xã 1.041 tuyến/3.220,07 km;.đường thôn buôn, nội đồng 9.259,08 km; đường tuần tra 41,8 km; đường chuyên dùng 15,1 km.

HỎI – ĐÁP TÌM HIỂU CÁC NGHỊ QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRỌNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 (PHẦN I) (08/07/2021)

Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/BTGTU ngày 15/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc Tổ chức quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về “ Chuyển đổi số Tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” và Chương trình số 07-CTr/TU ngày 09/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về “ Phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung đến năm 2025” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 04-NQ/TU và Chương trình 07-CTr/TU), Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh đăng tải nội dung Hỏi - Đáp tìm hiểu về nội dung của 2 văn bản quan trọng này nhằm giúp cho các cấp công đoàn có tư liệu quán triệt, tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh.

HỎI – ĐÁP TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TUỔI NGHỈ HƯU, ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG (PHẦN CUỐI) (01/02/2021)

Hỏi – đáp tìm hiểu các quy định mới của Pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu, điều kiện lao động, quan hệ lao động

HỎI – ĐÁP TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TUỔI NGHỈ HƯU, ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG (PHẦN V) (29/01/2021)

Hỏi – đáp tìm hiểu các quy định mới của Pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu, điều kiện lao động, quan hệ lao động

HỎI – ĐÁP TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TUỔI NGHỈ HƯU, ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG (PHẦN IV) (26/01/2021)

Hỏi – đáp tìm hiểu các quy định mới của Pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu, điều kiện lao động, quan hệ lao động

HỎI – ĐÁP TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TUỔI NGHỈ HƯU, ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG (PHẦN III) (19/01/2021)

Hỏi – đáp tìm hiểu các quy định mới của Pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu, điều kiện lao động, quan hệ lao động (Phần III)

HỎI – ĐÁP TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TUỔI NGHỈ HƯU, ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG (PHẦN II) (18/01/2021)

Hỏi – đáp tìm hiểu các quy định mới của Pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu, điều kiện lao động, quan hệ lao động (Phần II)

HỎI – ĐÁP TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TUỔI NGHỈ HƯU, ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG (PHẦN I) (13/01/2021)

Để góp phần giúp cán bộ công đoàn các cấp có tư liệu tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động với hình thức hỏi - đáp đồng thời sử dụng làm tài liệu để thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh đăng tải các kỳ Hỏi - Đáp tìm hiểu các quy định mới tại 2 văn bản về tuổi nghỉ hưu, điều kiện lao động và quan hệ lao động.

HỎI – ĐÁP DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (phần cuối) (08/01/2021)

Hỏi – đáp Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (phần cuối)

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ (BHYT) TỪ NĂM 2021 (08/01/2021)

Những điểm mới về chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) từ năm 2021

HỎI – ĐÁP DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (phần II) (18/12/2020)

Câu hỏi 7: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đánh giá chung về 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 và 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới như thế nào? Trả lời: Dự thảo báo cáo chính trị đánh giá chung về 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 và 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới như sau:

HỎI – ĐÁP DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (phần I) (16/12/2020)

Ngày 10/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW về việc Công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 16/9/2020, Tổng Liên đoàn đã ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ góp ý Dự thảo các văn kiện. Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng đã ban hành Công văn số 865/LĐLĐ ngày 04/11/2020 v/v lấy ý kiến đoàn viên, CNVCLĐ góp ý Dự thảo các văn kiện. Để góp phần giúp cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện và phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về Đại hội, Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh chọn lọc, đăng tải một số nội dung Hỏi – Đáp dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng ( trích từ Tài liệu của Ban TGTW).

Tìm hiểu về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Phần 2) (27/11/2020)

Hỏi: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ bị xử phạt như thế nào? Trả lời: Theo quy định tại Điều 6, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy bị xử phạt như sau:

Tìm hiểu về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Phần cuối) (30/12/2020)

Tìm hiểu về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Phần cuối)

HỎI – ĐÁP DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (phần IV) (29/12/2020)

HỎI – ĐÁP DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (phần IV)

HỎI – ĐÁP DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (phần III) (25/12/2020)

HỎI – ĐÁP DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (phần III)

Tìm hiểu về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Phần 4) (24/12/2020)

Tìm hiểu về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Phần 4)

Tìm hiểu về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Phần 3) (17/12/2020)

Tìm hiểu về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Phần 3)

Tìm hiểu về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Phần 1) (05/11/2020)

Tìm hiểu về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Chính sách mới về Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 9/2020 (14/10/2020)

Chính sách mới về Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 9/2020

Liên đoàn Lao động tỉnh đăng tải Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” tại mục văn bản ban hành. LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện. (26/11/2021)

Liên đoàn Lao động tỉnh đăng tải Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021của Bộ Chính trị về  "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" tại mục văn bản ban hành. LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện.

Các tin khác

Danh sách video Danh sách video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp: 11712689

.Hôm nay: 14560
.Hôm qua: 10896
.Trong tuần: 35765
.Tất cả: 11712689

Nội dung chưa được xuất bản

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: