Nội dung chưa được xuất bản

Đơn vị trực thuộc Đơn vị trực thuộc

CĐCS CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK HỖ TRỢ XÂY DỰNG 13 NHÀ MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN CHO CNLĐ KHÓ KHĂN ()

Vừa qua, CĐCS Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động CĐ năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo CĐ Ngành NN&PTNT Đắk Lắk, Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các trưởng phòng ban, đoàn thể, các đồng chí UV BCH, UV UBKT Công đoàn công ty; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng Ban nữ công các CĐCSTV.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Ngành, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công ty, sự phối hợp với chuyên môn đồng cấp và sự nỗ lực của các cấp công đoàn trong Công ty... hoạt động của tổ chức công đoàn trong năm đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và có những đóng góp lớn vào sự ổn định và phát triển chung của doanh nghiệp.

Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức cho 100% CNVCLĐ học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của Công ty; tổ chức các chương trình phát động thi đua lao động giỏi; các chương trình giao lưu văn nghệ thể thao, tham quan du lịch nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động. Đã có 100% CĐCSTV phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc đúng quy chế đã xây dựng; tích cực vận động người lao động tham gia hoạt động xã hội từ thiện, điển hình như chương trình "Mái ấm công đoàn" đã xây dựng được 13 nhà, vượt kế hoạch đề ra; Quỹ "Đoàn kết tương trợ", Quỹ "Vì nữ CNVCLĐ" được đơn vị duy trì quản lý tốt và phát huy hiệu quả. Kết quả đánh giá, phân loại cuối năm công đoàn Công ty đạt loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các CĐ thành viên khen thưởng cho CNLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và chỉ tiêu cơ bản trong công tác công đoàn năm 2021 như: 100% CNVCLĐ được tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn; 100% các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị  người lao động, chương trình đối thoại định kỳ tại nơi làm việc đúng nội dung và qui định; xây dựng 08 nhà Mái ấm Công đoàn; tặng 5 con bò sinh sản; 90% CĐCSTV có quỹ Đoàn kết tương trợ; 90% trở lên số CĐCSTV đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% CNVCLĐ có việc làm ổn định đều được gia nhập tổ chức công đoàn; trên 80% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu Giỏi việc nước, Đảm việc nhà...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Lê Anh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Ngành và đồng chí Nguyễn Viết Tượng – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn Công ty trong năm qua; đồng thời nhấn mạnh trong năm 2021 tới, Công đoàn Công ty cần tiếp tục bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

                                             Ngọc Linh – Công đoàn cao su Đắk Lắk

Các tin khác

    Hiển thị 1 - 1 of 422 kết quả.
    Số bài trên trang 1
    của 422

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK SẮP XẾP TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TINH GỌN, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ (31/12/2020)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện"; Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 20/8/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về Quy định "chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách và mối quan hệ công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh". Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh Ủy Đắk Lắk, ngày 29/10/2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Quy định số 492/QĐ-LĐLĐ về "chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của các ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh".

Theo đó, tổ chức, biên chế  Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh gồm: Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh có 04 đồng chí (Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch), 05 ban chuyên môn, nghiệp vụ, giảm 01 ban so với 06 ban hiện nay (Văn phòng, Ban Tài chính, Ban Tổ chức - Kiểm tra, sáp nhập Ban Tổ chức với Văn phòng UBKT; Ban Tuyên giáo – Nữ công đổi tên từ ban Tuyên giáo và Nữ công; ban Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao động đổi tên từ ban Chính sách – Pháp luật); 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh có: Nhà văn hóa Lao động tỉnh và Trung tâm tư vấn Pháp luật Công đoàn tỉnh. Về công tác cán bộ được kiện toàn, sắp xếp mỗi ban chuyên môn có Trưởng ban, Phó Trưởng ban, đảm bảo số lượng cấp trưởng, cấp phó đúng quy định của Tỉnh ủy. Tổng số biên chế đến năm 2021 gồm 39 người.

Đồng chí Trần Quốc Diễn - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức công bố các quyết định

Đồng chí Nguyễn Công Bảo - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh giao nhiệm vụ cho các tập thể, cá nhân sau khi kiện toàn tổ chức.

Ngày 30/12, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành Lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ gồm: Quyết định thành lập ban Tổ chức – Kiểm tra; đổi tên ban Tuyên giáo và Nữ công; ban Chính sách – Pháp luật; Quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công, bố trí công tác 12 cán bộ, công chức, trong đó có 07 đồng chí Trưởng, Phó các ban; 05 đồng chí chuyên viên; Quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế đối với 02 đồng chí: Phan Văn Trung - Chuyên viên Ban Tuyên giáo và Nữ công, Trần Phước Bình - Chuyên viên Ban Chính sách và pháp luật LĐLĐ tỉnh.

Thường trực LĐLĐ tỉnh trao các quyết định về tổ chức, cán bộ cho các tập thể, cá nhân

Đồng chí Nguyễn Công Bảo - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Phan Văn Trung và đồng chí Trần Phước Bình

Đổi mới, sắp xếp tổ chức, biên chế Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh là việc làm quan trọng, cần thiết góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy Đắk Lắk đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Với tổ chức, biên chế được sắp xếp, Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong năm 2021 và những năm tới.

                                                                                      Quốc Diễn

Danh sách video Danh sách video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp: 7296165

.Hôm nay: 2048
.Hôm qua: 5384
.Trong tuần: 25688
.Tất cả: 7296165

Nội dung chưa được xuất bản

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: