Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

Liên đoàn Lao động tỉnh khảo sát, nắm tình hình công tác nữ công năm 2019 tại cơ sở (21/11/2019)

Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo Ban Nữ công phối hợp với Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh thành lập Đoàn khảo sát do Đồng chí Ngô Thị Liên Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh làm Trưởng đoàn, đã nắm tình hình hoạt động nữ công của 06 Công đoàn cấp trên cơ sở gồm: Liên đoàn Lao động Cư Kuin, EaH'leo, Krông Buk, Krông Ana, Krông Năng, Thị xã Buôn Hồ và 06 CĐCS trực thuộc do công đoàn cấp trên bố trí.

Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh khảo sát nắm tình hình công tác nữ công tại LĐLĐ huyện Krông Buk

Qua khảo sát, cho thấy, về Công tác triển khai các văn bản chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, hầu hết các Công đoàn cấp trên cơ sở được khảo sát đều kịp thời xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai, đưa nội dung chỉ đạo của tỉnh vào Nghị quyết, chương trình công tác năm, 6 tháng, quý, tháng của  LĐLĐ huyện, thị hoặc kết hợp bằng nhiều hình thức khác như lồng ghép phổ biến, quán triệt trong các cuộc họp, hội nghị, gửi qua email, OMS, Facebook…để triển khai đến công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện. Nhiều đơn vị thực hiện tốt việc triển khai 6/6 văn bản chỉ đạo của tỉnhvề công tác nữ công như: LĐLĐ huyện Krông Ana, Krông Buk, Cư Kuin…Sau khi có sự triển khai của cấp trên cơ sở, các CĐCS đã chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt đến nữ CNVCLĐ thông qua sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt nữ công định kỳ hoặc kết hợp trong các hoạt động kỷ niệm các ngày truyền thống của phụ nữ 8/3, 20/10…

Hội thi ẩm thực và trưng bày nông sản sạch chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do LĐLĐ huyện Krông Buk tổ chức.

Về xây dựng tổ chức và cán bộ nữ công, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ các huyện, thị đã quan tâm chỉ đạo, đưa nội dung hoạt động nữ công vào nghị quyết, chương trình công tác chung của công đoàn cấp mình;  thường xuyên rà soát thành lập, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng và cán bộ nữ công theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh; thành lập Ban Nữ công quần chúng công đoàn cấp trên cơ sở và xây dựng quy chế hoạt động,  phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên Ban Nữ công. Hầu hết các đơn vị đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động nữ công với 848 cán bộ nữ công từ huyện đến cơ sở được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức về bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản...

Nổi bật hơn hết là Công tác tuyên truyền, thi đua, bảo vệ lợi ích lao động nữ và tổ chức hoạt động xã hội trợ giúp nữ CNVCLĐ. Hầu hết các đơn vị được khảo sát đều chú trọng Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ thông qua các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày truyền thống phụ nữ 8/3, 20/10, bằng các hình thức phong phú như: tọa đàm, hội thảo, hội thi…, qua đó, đã bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của nữ CNVCLĐ về chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ và trẻ em, các kiến thức về giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình...Tỷ lệ nữ tham gia các hoạt động tuyên truyền đạt 95%. Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ được các đơn vị chú trọng phát động, tổ chức, nhất là khi có văn bản hướng dẫn của tỉnh, đã bước đầu chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong việc công nhận, bình xét tiêu chuẩn và khen thưởng. Việc tổ chức đăng ký thi đua năm 2019 và bình xét công nhận danh hiệu thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2018 đều đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội công đoàn đề ra.Thực hiện chức năng đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ, một số đơn vị đã chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành công đoàn hoặc trực tiếp phối hợp với các phòng ban chức năng của huyện, thị tham gia kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, qua đó, kiến nghị, can thiệp với lãnh đạo đơn vị về những vấn đề thực hiện chưa tốt hoặc vi phạm quyền lợi đối với lao động nữ. Nhằm trợ giúp nữ CNVCLĐ, nhất là các chị có hoàn cảnh khó khăn, các LĐLĐ huyện, thị đã triển khai việc cho vay Vốn "Vì nữ CNVCLĐ" do LĐLĐ tỉnh phân bổ theo đúng quy định. Hầu hết các LĐLĐ huyện, thị đã quan tâm tổ chức hoạt động trợ giúp cho chị em thông qua việc chỉ đạo CĐCS xây dựng Quỹ Đoàn kết tương trợ, đẩy mạnh Chương trình Mái ấm công đoàn và các hoạt động tương trợ khác  để giúp cho đoàn viên nói chung và nữ nói riêng được vay vốn, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống.

LĐLĐ thị xã Buôn Hồ bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài các hoạt động do công đoàn cấp trên chỉ đạo, các LĐLĐ huyện, thị  đã làm tốt Công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể trên địa bàn để tổ chức Phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động giới. Hầu hết các đơn vị đều chủ động xây dựng và ban hành Chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên đoàn Lao động huyện, thị với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp và đã phối hợp tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày truyền thống của phụ nữ  8/3, 20/10 theo chương trình phối hợp; phối hợp với ngành Lao động TBXH, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân…để tổ chức các hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả trên, qua khảo sát, nắm tình hình, những hạn chế, khuyết điểm vẫn còn nhiều, thể hiện như: có đơn vị  không triển khai hoặc triển khai chậm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác nữ công; chưa tích cực xây dựng nguồn vốn Vì nữ CNVCLĐ ở cấp cơ sở; hoạt động của Ban Nữ công chưa đi vào nề nếp; chưa thành lập Ban Nữ công quần chúng tại cơ sở theo quy định; chưa chú trọng khen thưởng chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" hàng năm; báo cáo số liệu hoạt động xã hội về cấp trên còn trùng lắp, không chính xác…Nguyên nhân khách quan của những hạn chế trên do cán bộ nữ công cấp trên cơ sở và cấp cơ sở hầu hết đều kiêm nhiệm, nhất là Công đoàn cấp trên, các Trưởng Ban Nữ công là Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện, thị hiện đang kiêm nhiệm công tác kế toán hoặc kiểm tra nên chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến cơ sở.  Mặc dù là cán bộ công đoàn cơ sở nhưng hiện tại, các ủy viên Ban Nữ công quần chúng (trừ đồng chí Trưởng Ban Nữ công là Ủy viên Ban Chấp hành) chưa được hưởng một khoản phụ cấp bồi dưỡng nào, do đó chưa động viên, khuyến khích chị em tích cực hoạt động. Tại một số huyện, đại diện Ban Nữ công chưa được cấp ủy quan tâm, cơ cấu tham gia vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ hoặc thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện nên có ảnh hưởng nhất định đến công tác phối hợp tổ chức hoạt động trong nữ CNVCLĐ, chưa tạo thêm nguồn lực cho hoạt động nữ công trên địa bàn. Về nguyên nhân chủ quan, tại một số công đoàn cấp trên cơ sở, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp chưa quan tâm chỉ đạo công tác nữ công, còn khoán trắng công tác này cho Ban Nữ công quần chúng do đó, thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở dẫn đến không triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên hoặc chậm triển khai các chương trình công tác nữ công năm 2019. Bản thân một số cán bộ nữ công cũng chưa chịu khó, chủ động nghiên cứu Điều lệ công đoàn, các văn bản chỉ đạo của cấp trên hoặc chưa nắm vững kiến thức pháp luật về lao động nữ dẫn đến nhận thức chưa đầy đủ về công tác nữ công, chưa chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn tổ chức các hoạt động nữ công nên một số lĩnh vực công tác chưa thực hiện như: thành lập Ban Nữ công quần chúng, khen thưởng chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", bảo vệ quyền lợi lao động nữ…chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nữ CNVCLĐ.

Sau khi khảo sát, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có văn bản báo cáo, yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các LĐLĐ huyện, thị đã được khảo sát cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra Công tác Nữ công; phát huy những ưu điểm và nghiêm túc khắc phục hạn chế, khuyết điểm, trong đó chú trọng các nội dung như: Tập trung rà soát kiện toàn, thành lập Ban Nữ công quần chúng theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; khen thưởng chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tổng kết 10 năm Công tác Nữ công và PT "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" phát huy vai trò đại diện bảo vệ lợi ích lao động nữ. Liên đoàn Lao động tỉnh đã giao Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh tham mưu theo dõi, đôn đốc tình hình khắc phục hạn chế, khuyết điểm của các đơn vị được khảo sát, đồng thời liên hệ, nắm tình hình các đơn vị còn lại để đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động nữ công. Phối hợp các ban LĐLĐ tỉnh tham mưu đưa Công tác nữ công vào nội dung kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh hàng năm; tham mưu, đưa Công tác Nữ công vào một trong những tiêu chí để đánh giá phân loại, xét danh hiệu thi đua của Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS hàng năm. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng giao Ban Nữ công tiếp thu kiến nghị của cơ sở, tham mưu kiến nghị với Tổng Liên đoàn quy định cụ thể chế độ phụ cấp cho đối tượng ủy viên Ban Nữ công quần chúng công đoàn các cấp để động viên, khuyến khích cán bộ nữ công tích cực công tác; tham mưu kiến nghị với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quan tâm chỉ đạo việc cơ cấu cán bộ phụ trách Công tác Nữ công LĐLĐ huyện vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ  cùng cấp theo Chương trình phối hợp giữa hai đoàn thể nhằm đảm bảo cho công tác phối hợp vận động nữ CNVCLĐ trên địa bàn huyện.

                                                                           Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh

Thông báo

Tin ảnh

Nội dung HTML Nội dung HTML

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp: 5041545

.Hôm nay: 292
.Hôm qua: 3889
.Trong tuần: 4181
.Tất cả: 5041545

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: